Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej zboží („VOP“) se řídí veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě jakékoli kupní smlouvy uzavřené meziRadek Pajič , Vysoč anská 234/95,Praha 9 - Střížkov, 190 00, IČO: 75192195, jakožto prodávajícím na straně jedné, a jakýmkoli jejím smluvním partnerem, jakožto kupujícím na stranědruhé („Kupující“)

.Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním VOP přednost. Tyto VOP mají přednost před jakýmikoli jinými obchodními podmínkami Kupujícího č i třetích osob, a to i v případě, že na ně Kupující výslovně odkáže v jakýchkoli svých dokumentech nebo jinak při jednání o uzavření kupní smlouvy. V případě, že se jakékoliv ustanovení těchto VOP stane, nebo ukáže být neplatným, protiprávním nebo nevymahatelným, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude nikterak dotčena.

 1. NÁVRH, PŘIJETÍ NÁVRHU A KUPNÍ CENA
  1. Objednávka: Kupní smlouva se uzavírá na základěpísemné, faxové, nebo e-mailové objednávky Kupujícího doručené společnosti Radek Pajič. Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
   - druh a množství zboží
   - místo dodání, bylo-li dohodnuto jiné místo dodání než sídlo.
  2. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je Radek Pajičpovinen zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípaděnení k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje Radek Pajič Kupujícího. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost Flyte Fitness Kupujícího na tuto skutečnost upozorní.
  3. Potvrzení o přijetí objednávky: Přijetí každé objednávky potvrdí Radek Pajičpísemně, faxem nebo e-mailem s tím, že na potvrzení o přijetí objednávky bude uvedena přesná specifikace objednaného zboží, cena zboží, místo a předpokládaný termín dodání zboží a číslo obchodního případu, které bylo objednávce přiděleno. Radek Pajič je oprávněn v potvrzení o přijetí objednávky místo konkrétního uvedení ceny zboží odkázat na platný ceník Flyte Fitness.
  4. Souhlas s potvrzením: Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky řádně zkontrolovat, především specifikaci zboží a jeho cenu, a zaslat společnosti Radek Pajičsvůj souhlas se zaslaným potvrzením o přijetí objednávky. Tímto se stává objednávka závaznou a její změny nebo storno jsou možné pouze po oboustranné dohodě. V případě, že Kupující nevyjádří písemně, faxem nebo e-mailem nesouhlas s údaji uvedenými v potvrzení o přijetí objednávky do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy Radek Pajič odešle potvrzení o přijetí objednávky Kupujícímu, považuje se potvrzení o přijetí objednávky za odsouhlasené Kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení souhlasu s potvrzením o přijetí objednávky Kupujícím společnosti Radek Pajič nebo momentem, kdy se uplatní právní domněnka dle předchozí věty. Radek Pajič si vyhrazuje právo potvrdit objednávku odesláním písemného návrhu kupní smlouvy, kupní smlouva je pak uzavřena dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
  5. Neobsahuje-li písemný návrh kupní smlouvy nebo přijetí objednávky výši kupní ceny, je Kupující povinen zaplatit Radkovi Pajič ovi kupní cenu dle ceníku Flyte Fitness platného v době doruč ení objednávky Kupujícího .
  6. Radek Pajič si vyhrazuje právo jednostranně měnit platný ceník. Radek Pajič bude Kupujícího o těchto změnách vhodným způsobem informovat.
 2. PLNĚNÍ
  1. Radek Pajič je povinen dodat pouze zboží, jež je uvedeno v potvrzení o přijetí objednávky nebo v písemné kupní smlouvě.
  2. Radek Pajič není odpovědný za úplné nebo č ásteč ně nesplnění svého závazku vyplývajícího z kupní smlouvy, vzniklé v důsledku překážky, která nastala následkem události vyšší moci (např. úplných nebo č ásteč ných stávek, výluk, havárií, požárů, výbuchů, nedostatku pracovních sil, přerušení nebo zpoždění dopravních prostředků, nebo příkazůveřejné moci týkajících se používání materiálů nebo koneč ných výrobků, jednání třetích stran, vč etně Kupujícího, anebo jiných úmyslných č i neúmyslných příč in, ježnastaly nezávisle na vůli Radka Pajič e a mimo její kontrolu, a to i tehdy, jestliže tyto překážky nebyly zcela nepředvídatelné a Radek Pajič bylschopen takové překážky nebo jejich následky odvrátit nebo překonat). V případěvyšší moci je Radek Pajič oprávněn pozdržet plnění po dobu jejího trvání, anebo podle svého uvážení znovu dohodnout cenu a podmínky prodeje s Kupujícím.
  3. Jestliže Radek Pajič zvolí možnost nové dohody s Kupujícím, avšak není schopen se s Kupujícím dohodnout na nové ceněč i podmínkách do šedesáti (60) dnů od vzniku takové překážky, jsou Radek Pajič nebo Kupující oprávněni, bez vzniku jakékoli odpovědnosti za jakoukoliv újmu na straně Radek Pajič , od smlouvy odstoupit.
 3. TECHNICKÉ POŽADAVKY
  1. Radek Pajič je odpovědný za soulad zboží (výrobků) s technickými požadavky nebo standardy stanovenými příslušnými právními předpisy
 4. DOVOZNÍ POPLATKY, DANĚ, DOPRAVNÉ A DALŠÍNÁKLADY
  1. Jakékoli poplatky, daně jakož i náklady na dopravu, pojištění a jiné náklady, vč etně nákladůnáhodně vzniklých, které souvisejí s dodáním zboží Kupujícímu dle uzavřené kupní smlouvy, nese Radek Pajič . Pokud však podle výslovné dohody zahrne Radek Pajič kterýkoli z těchto nákladů do kupní ceny, jakékoli zvýšení nebo nové vyměření těchto nákladů, vzniklé mezi datem přijetí objednávky Kupujícího a datem dodání zboží Kupujícímu ponese Kupující. Jakákoli zvýšení těchto nákladů anebo kupní ceny způsobená kursovými rozdíly měn jsou přič ítány rovněž k tíži Kupujícího.
 5. POJIŠTĚNÍ PROTI VZNIKU ÚJMY PŘI DOPRAVĚ
  1. Pokud Radek Pajič pojistí zásilku zboží pro případ vzniku újmy na zásilce během dopravy, jakékoli újmy při dopravě, ztráty nebo schodky musejí být bezodkladně oznámeny příjemcem zásilky dopravci a Radkovi Pajič ovi. Porušení této povinnosti má za následek ztrátu nároku Kupujícího na plnění z titulu pojištění při dopravě; rovněžjsou pak vylouč eny veškeré případné nároky z titulu odpovědnosti za ztrátu č i újmu na zboží vůč i Radkovi Pajič ovi.
 6. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST
  1. Na zboží je poskytnuta záruka v trvání 24 měsíců. Je-li Kupujícím spotřebitel dle zákona č . 89/2012 Sb., obč anského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“), je na zboží poskytnuta záruka v trvání 24 měsíců. Záruč ní doba zač íná běžet od převzetí věci Kupujícím.
  2. Záruka za jakost podle č lánku 6.1. těchto VOP se vztahuje na veškeré výrobní vady a vady materiálu vzniklé prokazatelně v průběhu platné záruč ní doby.
  3. Záruka za jakost podle č lánku 6.1. těchto VOP se poskytuje pouze za předpokladu, že Kupující bude dodržovat veškeré požadavky na údržbu a provoz zboží uvedené v uživatelském manuálu ke zboží („Uživatelský manuál“), a to vč etně pravidelných kontrol, přič emžveškeré opravy a práce související s údržbou a provozem musí být prováděny autorizovaným servisem výrobce.
  4. Záruka se nevztahuje na opotřebenívěci způsobené jejím obvyklým užíváním a dále zejména (avšak nikoliv výluč ně): - na vady vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou a zásahy, nepřiměřeným zacházením č i použitím a nedodržením podmínek pro používání a údržbu (viz Uživatelský manuál);
   - na vady způsobené mechanickým poškozením, vzniklým jinak než v důsledku řádného užívání zboží;
   - na vady související s tím, že je věc skladována ve vlhkých a nekrytých prostorách, popř. je používána v prostorách, které neodpovídají bytovému prostředí;
   - na vady způsobené vnějšími vlivy, jako například požárem, výbuchem apod. nebo jinými událostmi vyšší moci;
   - na poškození výrobku při přepravě;
   - na poškození výrobku způsobené Kupujícím, nesprávnou manipulací nebo nesprávným skladováním výrobku, nesprávnou montáží, nevhodným používáním nebo nesprávným ošetřováním č i údržbou výrobku a vniklými neč istotami do výrobku;
   - na vady vzniklé v důsledku provedení jakýchkoliv oprav nebo prací souvisejících s údržbou a provozem jiným nežautorizovaným servisem výrobce;
   - na vady vzniklé v důsledku změn zařízení provedených Kupujícím nebo třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu Flyte Fitness.
   Reklamaci rovněž nelze uplatnit při porušení garanč ních nálepek a štítků s výrobními č ísly anebo pokud se údaje na záruč ním listu nebo dokladu o koupi zboží liší od údajů na výrobním štítku.
  5. Kupující je před podpisem dokladu o převzetí dodaného zboží (dodacího listu) povinen zkontrolovat zboží, zda je dodávka zboží úplná a zboží nemá zjevné vady. Je-li dodávka zboží neúplná, nebo má-li zboží při dodání zjevné vady, je Kupující povinen uvést veškerá zjištěná poškození do dodacího listu. V tomto případě je Kupující povinen nejpozději do 72 hodin po dodání zboží zaslat doporuč eným dopisem písemnou reklamaci firmě Radek Pajič , jinak Kupující ztrácí právo dovolat se práv z vadného plnění.
  6. Zjistí-li Kupující poškození, vady nebo jiné nedostatky dodaného zboží po jeho převzetí, je povinen o tom bez zbyteč ného odkladu písemněinformovat Radka Pajič e, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se takové poškození, závada nebo nedostatek staly zjevnými, jinak Kupující ztrácí právo dovolat se práv z vadného plnění. Je-li Kupujícím spotřebitel dle Obč anského zákoníku, lhůta tří (3) pracovních dnů dle předchozí věty se na něj nevztahuje, je však povinen vady oznámit bez zbyteč ného odkladu poté, co je při náležité péč i mohl zjistit, a nejpozději do konce záruč ní doby.
  7. Reklamace Zboží Kupujícím musí být písemná, ve formě reklamač ního protokolu, který musí obsahovat tyto náležitosti:
   a)identifikaci Kupujícího
   b)identifikaci Radek
   c)č íslo kupní
   d)přesnou identifikaci reklamovaného výrobku
   e)přesný popis vady
   f)dodané množství zboží
   g)množství vadného zboží
   h)datum převzetí dodávky
   i)návrh na vyřízení reklamace
   j)podpis osoby, která reklamač ní protokol vystavila
   k)datum reklamace.
  8. V případě vzniku odpovědnosti Radka Pajič e za vady dodaného zboží dle této záruky je Radek Pajič oprávněn podle svého volného uvážení vyměnit vrácené vadné zařízení nebo jeho č ást, anebo vadné zařízení nebo jeho č ást opravit. Náklady na dopravu a vrácení vadného, opraveného nebo vyměněného zařízení nebo jeho č ástí nese Kupující. Obdobně platí i v případech, kdy je zařízení opravováno na místě a náklady na dopravu a ubytování pracovníků nese Kupující.
  9. Odpovědnost Radka Pajič e za vady zboží však nevznikne, dokud nebyla zcela uhrazena kupní cena.
  10. Radek Pajič nenese žádnou odpovědnost za jakékoli poruchy, újmy č i ztráty, jež mohou být přímo nebo nepřímo způsobeny již dodaným zbožím anebo fungováním č i nefungováním takového zboží.
  11. Jakékoli další záruč ní prohlášení nad rámec těchto VOP musí být vystaveno v písemné forměspoleč ností Radek Pajič .
  12. Radek Pajič není v žádném případě odpovědný za žádnou náhodnou nebo následnou újmu, vzniklou v důsledku dodání vadného zboží.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. DODÁNÍ
  1. Spolu s dodaným zbožím společ nost Radek Pajič vždy předá Kupujícímu dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Kupující je povinen po zkontrolování zboží dodací list podepsat a potvrdit tak převzetí zboží. Neuč iní-li tak, je společ nost Radek Pajič oprávněna odmítnout zboží Kupujícímu předat.
  2. Kupující je povinen společ nosti Radek Pajič neprodleně písemně informovat o každé změněpožadovaného místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Společ nost Radek Pajič neodpovídá za újmu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti Kupujícího podle předchozí věty. Pokud Radkovi Pajič ovi v důsledku změny místa dodání vzniknou dodateč né náklady, je Kupující povinen tyto náklady Radkovi Pajič ovi nahradit.
 8. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ A VLASTNICKÉHO PRÁVA
  1. Nebezpeč í škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zboží Kupujícímu.
  2. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího předáním zboží Kupujícímu, avšak přechod vlastnického práva ke zboží na Kupujícího nenastane dříve, než je Kupujícím kupní cena zcela uhrazena Radkovi Pajič ovi.
 9. PLATBA KUPNÍ CENY
  1. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je Kupující povinen zaplatit Radkovi Pajič ovi kupní cenu za dodané zboží následujícím způsobem:
   -100% kupní ceny do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy
  2. V případě prodlení s platbou kupní ceny nebo její č ásti je Radek Pajič oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakékoli odpovědnosti za vzniklou újmu anebo požadovat okamžitou úhradu kupní ceny. Veškeré dlužné č ástky budou od data splatnosti automaticky, bez jakéhokoli oznámení, zatíženy úrokem z prodlení ve výši 10 % z dlužné č ástky za každý den prodlení, které bude Kupující povinen Radkovi Pajič ovi uhradit.
  3. Vstoupí-li Kupující do likvidace, nebo bude-li na jeho majetek zahájeno insolvenč ní řízení, je kupní cena (nebo její doplatek) okamžitěsplatná.
  4. Zaplacením se rozumí připsání placené č ástky na úč et Radek Pajič .
 10. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
  1. Souhlas Kupujícího s potvrzením o přijetí objednávky nelze následně jednostranněodvolat. V případě, že se Radek Pajič s Kupujícím dohodnou na změně nebo úplném zrušení smlouvy před dodáním zboží Kupujícímu, anižby se tak stalo v důsledku nedodržení jakéhokoli závazku, je Kupující povinen uhradit Radkovi Pajič ovi veškeré vzniklé náklady, které do té doby Radek Pajič vynaložil za úč elem splnění závazku vyplývajícího z kupní smlouvy.
 11. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
  1. Pokud není uvedeno jinak, Radek Pajič a Kupující navzájem komunikují písemně, faxem nebo e-mailem.
  2. Jakákoli písemnost Radka Pajič e, jejíž zaslání Kupujícímu se ve smlouvě, těchto VOP nebo v zákoně předpokládá v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, jejím trváním č i ukonč ením její úč innosti, bude považována za doruč enou Kupujícímu, došla-li na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo na adresu jeho reálného sídla, anebo sídla zapsaného v obchodním rejstříku, a to i v případě, že se Kupující na takové adrese nezdržuje.
  3. V případě odeslání zprávy faxem se za č as doruč ení považuje č as uvedený na faxovém potvrzení o řádném přijetí na faxovém č ísle, které Kupující uvedl na objednávce nebo jiné obchodní listině související s koupí zboží od Radka Pajič e.
 12. VOLBA PRÁVA, JURISDIKCE
  1. Otázky výslovně neupravené kupní smlouvou nebo těmito VOP se řídí právem České republiky.
 13. JAZYKOVÉ VERZE
  1. Tyto VOP jsou vyhotoveny v č eském jazyce. Pro interní nebo externí potřeby Radka Pajič e může být vyhotovena jejich jakákoli jiná jazyková verze. V případě jakéhokoli rozdílu mezi jazykovými verzemi je č eská verze vždy rozhodující.
 14. ÚČINNOST
  1. Tyto VOP mohou být měněny pouze přijetím jejich nového úplného znění společ ností Radek Pajič , a to s úč inností ode dne, jež bude v tomto novém znění výslovněurč en, jinak ode dne, kdy bylo nové znění VOP odsouhlaseno společ ností Radek Pajič v písemné formě. Závazky společ nosti Radek Pajič vzniklé na základě kupních smluv uzavřených přede dnem úč innosti změny VOP se však řídí novými VOP pouze v případě, byl-li Kupující s novým zněním VOP seznámen a vyslovil s nimi svůj písemný souhlas.
  2. Tyto VOP nabývají úč innosti dnem 1. 3. 2016
Flyte Fitness © 2016
Zpět nahoru